Taalcarrousel

TopTaal en de Bibliotheek gaan vanaf dinsdag 30 juni gratis online Nederlandse lessen verzorgen voor anderstaligen. Deze lessen zijn alleen voor volwassenen zonder inburgeringsplicht. Het gaat om het beter leren spreken van de Nederlandse taal in het dagelijks leven. De taal kan zo veilig thuis worden geoefend ondanks de beperkende maatregelen.

TAALCARROUSEL TAALHUIS EN TOPTAAL

1. ALGEMEEN
De Taalcarrousel is voor anderstaligen die hun Nederlandse taalvaardigheden willen verbeteren. Intien weken tijd krijgen zij twee dagdelen per week les van een docent van TopTaal. In kleine groepjesoefenen zij met een taalvrijwillligers van het Taalhuis, georganiseerd vanuit de BibliotheekNoordwest Veluwe. Het doel is dat cursisten op een informele manier oefenen met de Nederlandsetaal zodat ze na tien weken een volgende stap kunnen maken. Cursisten zijn ook welkom als ze 1keer per week kunnen komen. Als de groepsgrootte dat toelaat mogen zij ook later instromen.

2. DE DOELGROEP
De taalcarrousel wordt ingezet voor cursisten die nog niet kunnen starten met een regulier traject,maar die wel alvast praktisch aan de slag willen met de taal. Wij verwachten dat het spreekniveauvan de meeste cursisten rond A2 zit en het lees- en schrijfniveau tussen A1 en A2. Alleen mensenzonder inburgeringsplicht kunnen meedoen met de taalcarrousel.

3. HET DOEL
Hoe mooi is het als mensen meer zelfvertrouwen krijgen in het spreken van de Nederlandse taal? Zijworden hierdoor een stuk zelfredzamer in hun dagelijks leven. Gedurende het traject kijken wij watde meest logische vervolgstap is voor iedere cursist. Dit kan een taaltraject zijn bij TopTaal ofverder oefenen met een taalvrijwilliger van het Taalhuis. De docent maakt deze inschatting en kijkthierbij met name naar de leerbaarheid en intrinsieke motivatie.

4. THEMA’S
Tussendoor houden wij de deuren open voor nieuwe cursisten, daarom werken wij iedereweek met een nieuw thema. Voorbeelden van thema’s zijn: praten over jezelf, gezondheid, werk,leren en geld. Bovendien wordt er rekening gehouden met de wensen vanuit de groep zodat dethema’s altijd passend zijn.

5. AFRONDING VAN HET TRAJECT
Iedere deelnemer krijg een persoonlijk eindgesprek met de docent. Aan de hand van eengespreksleidraad en observaties van inzet tijdens de les, kan de docent de vooruitgang van decursist bespreken en beoordelen. Een eventueel vervolgtraject wordt uiteraard in dit gesprekmeegenomen.